เว็บบล็อกธุรกิจ

รับข่าวสารล่าสุด ข้อมูลอัพเดท และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก Instagram

การประกาศ

25 พฤษภาคม 2017

New Objectives Now Available on Ads in Stories

โดย: Instagram Business Team

San Francisco, CA

Since launching back in March, ads in Instagram Stories has quickly become an effective way for businesses to share and connect with the people who matter—their customers. Whether its building brand lift and awareness or driving action through purchases and installs, ads in Instagram Stories continue to create new opportunities for businesses all over the world to do more with Instagram.

And these opportunities are only getting more dynamic.

When first rolling out ads in Instagram Stories, we began by focusing on the Reach objective to help businesses better target and reach the people they wanted to connect with. But over the past three months these capabilities have greatly expanded, giving businesses the ability to purchase ads in Instagram Stories across additional objectives—Video Views, Traffic (formerly known as Website Clicks), Conversions and Mobile App Install.1

As a result, stories has become a full-funnel solution for a growing spectrum of business objectives.

And as stories continues to evolve, we're excited to see how businesses will use its unique, immersive experience to connect and drive results on Instagram—like Airbnb, Akbank and Ben and Jerry's did earlier this year.

To learn more about ads in Instagram Stories and how to get started driving value for your business, visit our Help Center for further information.

โดย: Instagram Business Team

San Francisco, CA